Logo
Mijn Winkelmandje   0

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. ROEFIE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ROEFIE gevestigd aan de Tramsingel 6 te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69749183;
 2. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen ROEFIE en de klant;
 3. klant: de natuurlijke persoon die via de website een of meerdere producten bij ROEFIE bestelt;
 4. product: het product dat of de producten die ROEFIE aanbiedt en levert, zoals, maar zeker niet beperkt tot, luxe huisdierbenodigdheden;
 5. website: de website www.roefie.nl of de website www.roefie.com.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ROEFIE en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door ROEFIE vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien ROEFIE niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ROEFIE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. ROEFIE heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het aanbod van ROEFIE is vrijblijvend. 3.2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden ROEFIE niet.

3.3. Het assortiment aan producten dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

3.4. Producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden

4.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

4.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

4.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van ROEFIE of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 5. Prijzen en verzendkosten

5.1. De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s en exclusief verzendkosten en exclusief eventuele belastingen bij invoer en overige douanerechten.

5.2. Voordat de overeenkomst via de website tot stand komt, wordt de hoogte van de verzendkosten aan de klant kenbaar gemaakt. 5.3. ROEFIE heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.

6.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt ROEFIE de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van ROEFIE heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met ROEFIE.

Artikel 7. Account

7.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt ROEFIE de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

7.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. ROEFIE kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant ROEFIE daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant kan de via de website bestelde producten betalen middels de betaalmogelijkheden die duidelijk op de website staan vermeld.

8.2. ROEFIE heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering

9.1. ROEFIE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling.

9.2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.

9.3. Alle door ROEFIE vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.4. Indien ROEFIE het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt ROEFIE de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt ROEFIE de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.5. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

9.6. ROEFIE heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.

9.7. De klant is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eventueel in rekening gebrachte belastingen bij invoer en overige douanerechten.

Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van ROEFIE heeft ontvangen.

10.2. Voor meer informatie over het herroepingsrecht kan de klant de Return policy van ROEFIE raadplegen, zie www.roefie.nl/algemenevoorwaarden.

Artikel 11. Verplichtingen van de klant

11.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan ROEFIE verstrekt correct en volledig zijn.

11.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 12. Conformiteit

12.1. ROEFIE staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 13. Klachten

13.1. De klant is verplicht de bestelling onverwijld na de aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

 1. of het juiste product is geleverd;
 2. of het geleverde product gebreken bevat.

13.2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan ROEFIE kenbaar te worden gemaakt.

13.3. De klant dient ROEFIE de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan ROEFIE van de klant verlangen dat de klant het product, voor rekening van ROEFIE, naar ROEFIE terugstuurt.

13.4. Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal ROEFIE, naar zijn keuze, kosteloos het product repareren, een vervangend product naar de klant sturen of de prijs van het product crediteren en terugbetalen.

13.5. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

 1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 2. door de klant en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
 3. schade aan het product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals waterschade, vernieling, rook, vuil en brand.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. ROEFIE kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant.

14.2. ROEFIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ROEFIE is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

14.3. ROEFIE is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

14.4. ROEFIE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product.

14.5. In geen geval is ROEFIE aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

14.6. ROEFIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.

14.7. ROEFIE is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.8. Indien ROEFIE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ROEFIE beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ROEFIE gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van ROEFIE beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Overmacht

15.1 ROEFIE is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ROEFIE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ROEFIE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; transportmoeilijkheden; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.

15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van ROEFIE.

15.3. Indien ROEFIE weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt ROEFIE de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 16. Klantenservice

16.1. Voor vragen over een product of over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van ROEFIE. De klantenservice van ROEFIE is bereikbaar:

 1. via het e-mailadres info@roefie.nl;
 2. via het telefoonnummer + 31 76 820 02 57 (op werkdagen van 9:00 t/m 18:00 uur);
 3. via het contactformulier op de website.

16.2. Bij ROEFIE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ROEFIE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1. ROEFIE verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig het privacy beleid dat op de website staat, zie www.roefie.nl/privacystatement.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op de overeenkomst tussen ROEFIE en de klant is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en ROEFIE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ROEFIE gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat ROEFIE zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.