Logo
Mijn Winkelmandje   0

Privacyverklaring

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a.         ROEFIE: de gebruiker van dit privacy beleid: ROEFIE gevestigd aan de Tramsingel 6 te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69749183;
b.         betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met ROEFIE of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
c.         overeenkomst: de koopovereenkomst tussen ROEFIE en de betrokkene;
d.         website: de website www.roefie.nl of de website www.roefie.com;
e.         persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.


Artikel 2. Persoonsgegevens 

2.1.      Voor ROEFIE is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt ROEFIE volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2.      ROEFIE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3.      ROEFIE verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan ROEFIE heeft verstrekt, via de website een bestelling bij ROEFIE heeft geplaatst of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met ROEFIE.
2.4.      ROEFIE verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a.         voor- en achternaam;
b.         e-mailadres;
c          telefoonnummer;
d          woonadres;
e.         bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens door ROEFIE worden verwerkt hangt ervan af of de betrokkene wel of geen bestelling bij ROEFIE heeft geplaatst.
2.5.      ROEFIE verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6.      ROEFIE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. ROEFIE kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. ROEFIE raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene ervan overtuigd is dat ROEFIE zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een betrokkene jonger dan 16 jaar, dan dient de betrokkene contact op te nemen met ROEFIE middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal ROEFIE de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1.      De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
3.2.      ROEFIE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.         het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de betrokkene;
b.         het tot stand komen van de overeenkomst;
c.         om voor de betrokkene een account aan te maken op de website en het in stand houden van het account;
d.         om de bestelling te leveren op het door de betrokkene opgegeven adres;
e.         om de betaling van de bestelling via de website uit te kunnen (laten) voeren;
f.          om te voldoen aan administratieve plichten;
g.         om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 4 en 5.
3.3.      De verstrekking van de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer van de betrokkene en het afleveradres is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene bij het plaatsen van zijn bestelling niet deze gegevens invult, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4.      ROEFIE zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5.      ROEFIE verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. ROEFIE streeft naar minimale gegevensverwerking. 3.6. ROEFIE zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.


Artikel 4. Nieuwsbrieven

4.1.      Er worden enkel nieuwsbrieven via de e-mail naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan ROEFIE. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
4.2.      ROEFIE zal de betrokkene niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.


Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven

5.1.      De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a.         door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b.         door contact op te nemen met ROEFIE, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
5.2.      In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.


Artikel 6. Wissen van persoonsgegevens

6.1.      ROEFIE zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a.         de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b.         de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c.         de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2.      ROEFIE is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.


Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1.      ROEFIE zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a.         ROEFIE daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b.         een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c.         het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals de naam en het adres van de betrokkene verstrekken aan de pakketbezorger voor het afleveren van de bestelling;
d.         de doorgifte geschiedt aan een door ROEFIE voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker ROEFIE een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
7.2.      De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

8.1.      Op verzoek verleent ROEFIE aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die ROEFIE van hem bijhoudt en verstrekt ROEFIE de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
8.2.      ROEFIE biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die ROEFIE van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
8.3.      Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e- mail bij ROEFIE worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van ROEFIE. ROEFIE reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


Artikel 9. Bezwaar

9.1.      De betrokkene kan bij ROEFIE bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat ROEFIE het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt ROEFIE met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij ROEFIE bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 10. Recht van beperking

10.1.    Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene ROEFIE verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 11. Contact

11.1.     Voor vragen over de wijze waarop ROEFIE persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die ROEFIE van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met ROEFIE.

Contactgegevens:
ROEFIE
Adres: Tramsingel 6
Postcode/plaats: 4814 AB Breda
e-mailadres: info@roefie.nl 
telefoonnummer:  +31 76 820 02 57 (op werkdagen van 9:00 t/m 18:00 uur)

11.2.     Indien ROEFIE op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt ROEFIE de betrokkene daarvan op de hoogte.


Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen

12.1.     Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft ROEFIE verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
12.2.     Gegevens die via de website aan ROEFIE worden verstrekt, zijn versleuteld. ROEFIE maakt gebruik van een HTTPS verbinding.


Artikel 13. Privacy beleid van derden

13.1.     Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. ROEFIE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.


Artikel 14. Wijzigingen

14.1.     ROEFIE behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van ROEFIE.


Artikel 15. Datalek

15.1.     Indien zich bij ROEFIE een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal ROEFIE daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
15.2.     Indien er sprake is van een datalek bij ROEFIE dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt ROEFIE de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.


Artikel 16. Cookies

16.1.     ROEFIE gebruikt functionele en analytische cookies.
16.2.     Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
16.3.     De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de gebruiker geen bestellingen via de website kan plaatsen en niet kan inloggen op de website.
16.4.     Soorten cookies en doelen:
De Partij die de cookie plaatstHet soort CookieHet doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
ROEFIE Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website en om producten die de betrokkene in het winkelmandje heeft geplaatst op te slaan.
ROEFIE ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan ROEFIE zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan ROEFIE op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e- mailadres van de betrokkene. ROEFIE heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Artikel 17. Klacht indienen

17.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door ROEFIE niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.